Loading...
BPF onderzoek 2017-09-25T11:02:38+00:00

Bedrijfstakpensioenfonds werkingssfeeronderzoek

Er zijn ongeveer 63 bedrijfstakpensioenfondsen, afgekort BPF, in Nederland. Verplichting tot deelname komt voort uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. In deze wet staat omschreven wanneer en onder welke voorwaarden van verplichtstelling sprake kan zijn.

Voor de vraag of een bedrijf verplicht aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt enerzijds gekeken naar de bedrijfsactiviteiten en anderzijds naar de verplichtstellingsbesluiten van de bedrijfstakpensioenfondsen. Deze laatste besluiten bevatten de werkingssfeerbepalingen van het desbetreffende fonds. Met andere woorden: wie al dan niet onder de bedrijfstak valt. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms disruptief, veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden om de zoveel tijd aangepast. Het is daarom verstandig om onderzoek naar de vraag van verplichtstelling jaarlijks te doen.

Werkingssfeer onderzoek nodig?

PENSURE® voert in opdracht van ondernemers, accountants, juristen, HR-adviseurs en arbeidsrechtsadvocaten werkingssfeeronderzoeken uit. Wij werken zeer discreet en professioneel, zodat wij maatwerkoplossingen kunnen aanbieden voor u en uw klanten. Heeft wilt u meer informatie of bent u opzoek naar oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden en oplossingen die wij u kunnen aanbieden.

 Ieder bedrijfstakpensioenfonds heeft zogenaamde werkingssfeerbepalingen. In deze bepalingen staat precies omschreven welke werkzaamheden onder het bedrijfstakpensioenfonds vallen. Valt de onderneming van uw opdrachtgever onder de bepalingen van een bedrijfstakpensioenfonds? Dan zijn diens medewerkers van rechtswege deelnemer in het pensioenfonds.

Wanneer blijkt dat de onderneming aangesloten is bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds, of erger nog helemaal niet is aangesloten terwijl dit wel verplicht is, kan dit enorme financiële gevolgen hebben. Het bedrijfstakpensioenfonds zal de onderneming dan met terugwerkende kracht aansluiten. Dit houdt in dat de achterstallige pensioenpremies afgerekend dienen te worden aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds kan daarbij tot wel 20 jaar terug in de tijd gaan.

Zo’n vordering van het pensioenfonds kan hoog oplopen. Gemiddeld zijn deze jaarpremies 20 % tot 25 % van de pensioengrondslag. De premie is een doorsneepremie, gebaseerd op de actuariële grondslagen die het bedrijfstakpensioenfonds hanteert. Er van uitgaande dat het gemiddelde premievolume in een onderneming al snel enkele tonnen euro’s per jaar bedraagt behoeft het geen betoog dat een vordering van dergelijke premies over twintig jaar, voor menige onderneming faillissement kan betekenen.

Tevens kan de schade die werd geleden door het pensioenfonds mogelijk verhaald worden op de bestuurders van de onderneming. Als u als adviseur had behoren te wijzen op het risico van verplichtstelling kan dat ook voor u vervelende gevolgen hebben. Met de werkingssfeeronderzoeken van PENSURE® is uw adviesdossier compleet en verantwoord.

Daarom kunt u het beste bij het eerste contact met een bedrijfstakpensioenfonds PENSURE® inschakelen.

De werkingssfeeronderzoeken van PENSURE® bieden duidelijkheid en geven vertrouwen. Uw adviesdossier op orde en uw opdrachtgever kan daar waar nodig is snel schakelen en bijsturen. Ook in geval van een discussie met het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u op PENSURE® bouwen. Schakel PENSURE® tijdig in, dan zijn de kansen op een succesvolle uitkomst het meest optimaal.

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn steeds meer bezig met het actief controleren op bedrijven die aangesloten dienen te zijn bij het bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw opdrachtgever maar ook voor u als adviseur. Bent u benaderd door een Bedrijfstakpensioenfonds? Neem dan direct contact met ons op.

Voorkomen is beter dan genezen. U kunt deze risico’s beperken door jaarlijks of tweemaal in het jaar werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. Dit geld voornamelijk wanneer er in het bedrijf:

  • bedrijfsactiviteiten wijzigen
  • wijzigingen in het personeelsbestand of de loonsom
  • bij fusies en overnames
  • bij wijzigingen in de werkingssfeerbepalingen

PENSURE® kan de werkingssfeeronderzoeken snel en van hoge kwaliteit uitvoeren.

Meer weten? Direct hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel nu
Mail nu